VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI GLASFABRIK KVĚTNÁ S.R.O.

(PRE KUPUJÚCICH – PODNIKATEĽOV)

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Všeobecné obchodné podmienky: tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „všeobecné obchodné podmienky“) určujú určitú časť obsahu kúpnej zmluvy týkajúcej sa tovaru uzatvorenej medzi spoločnosťou GLASFABRIK KVĚTNÁ s.r.o, IČO: 29283477, so sídlom nám. Em. Zahna 1151, Květná, 687 66 Strání, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brně, pod spisovou značkou C 70896, ako Predávajúci, a iná právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá koná ako podnikateľ alebo pri výkone svojho povolania samostatne, ako Kupujúci (Predávajúci a Kupujúci ďalej spoločne len „zmluvné strany“ a každý z nich samostatne len „zmluvná strana“). Ak sa zmluvné strany výslovne písomne nedohodnú inak, tieto všeobecné zmluvné podmienky sú záväzné pre obe zmluvné strany. Kupujúci berie na vedomie a berie na vedomie, že Predávajúci predáva výrobky zo skla pod značkami GLASFABRIK KVĚTNÁ a KVĚTNÁ 1794 a že prevádzkuje a spravuje webové stránky umiestnené na adrese https://www.kvetna1794.sk ( ďalej len „webové stránky“) prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2 Podmienky Kupujúceho: Predávajúci nie je viazaný žiadnymi všeobecnými ani inými obchodnými podmienkami Kupujúceho alebo akejkoľvek inej tretej strany a tieto obchodné podmienky Kupujúceho alebo akejkoľvek inej tretej strany sa v žiadnom prípade nevzťahujú na Kúpnu zmluvu a/alebo obchodný vzťah s Predávajúcim a nie sú preň záväzné, pokiaľ Predávajúci tieto obchodné podmienky Kupujúceho alebo akejkoľvek inej tretej strany výslovne písomne neprijal.

1.3 Forma právnych úkonov: Ak sa na záväznosť právneho úkonu vykonaného na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou alebo týchto všeobecných obchodných podmienok vyžaduje písomná forma, musia ho oprávnené osoby vykonať listom alebo e-mailom. Ak právny úkon vykonaný elektronickou poštou neobsahuje platný elektronický podpis, musí byť bez zbytočného odkladu potvrdený listom obsahujúcim originál dokumentu zaslaným zmluvnou stranou, ktorá úkon vykonala; inak druhá zmluvná strana nemôže považovať úkon za záväzný.

 1. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1 Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy: Po prijatí objednávky od Kupujúceho Predávajúci vyhotoví a zašle kupujúcemu písomné potvrdenie objednávky, ktoré predstavuje návrh na uzavretie kúpnej zmluvy obsahujúci najmä presné vymedzenie predmetu kúpy vrátane množstva, kúpnej ceny, platobných a dodacích podmienok, prípadne ďalších podmienok kúpnej zmluvy (ďalej len „potvrdenie objednávky“). Po prijatí Objednávky od Kupujúceho Predávajúcim sa má za to, že Kupujúci sa pred odoslaním Objednávky riadne oboznámil s kvalitatívnymi parametrami výrobkov garantovaných Predávajúcim, ktoré sú dostupné na Internetovej stránke (ďalej len „Garantované parametre kvality“). Tieto Všeobecné podmienky a Garantované paramtre kvality tvoria neoddeliteľnú súčasť Potvrdenia objednávky Predávajúceho a všetkých dodatkov a zmien týkajúcich sa takéhoto Potvrdenia objednávky. Predávajúci je oprávnený odchýliť sa od týchto všeobecných podmienok a/alebo od parametrov zaručenej kvality v potvrdení objednávky. V takom prípade má potvrdenie objednávky prednosť pred Všeobecnými obchodnými podmienkami a/alebo Garantovanými parametrami kvality. Potvrdenie objednávky je pre Predávajúceho záväzné po dobu 15 dní od jeho doručenia kupujúcemu. Predávajúci si vyhradzuje právo odvolať Potvrdenie objednávky aj počas 15-dňovej lehoty na záväzné prijatie Potvrdenia objednávky Kupujúcim, najneskôr však do dňa doručenia Potvrdenia objednávky Kupujúcemu Predávajúcemu.

2.2 Akceptácia potvrdenia objednávky: Kupujúci je povinný doručiť úplnú a bezpodmienečnú písomnú akceptáciu potvrdenia objednávky do 15 dní od doručenia potvrdenia objednávky od Predávajúceho, inak kúpna zmluva medzi zmluvnými stranami nevznikne. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď je predávajúcemu doručené úplné a bezpodmienečné písomné prijatie potvrdenia objednávky zo strany Kupujúceho v rámci 15-dňovej akceptačnej lehoty. Tieto všeobecné podmienky a zaručené parametre kvality tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade rozporu medzi kúpnou zmluvou a všeobecnými podmienkami alebo medzi kúpnou zmluvou a zaručenými parametrami kvality má prednosť kúpna zmluva. V prípade rozporu medzi Všeobecnými podmienkami a Parametrami zaručenej kvality majú prednosť Všeobecné podmienky.

2.3 Zmena Potvrdenia objednávky: Ak Kupujúci akceptuje Potvrdenie objednávky predložené Predávajúcim len čiastočne alebo ak ho Kupujúci čiastočne odmietne, považuje sa to za zmenu Potvrdenia objednávky a Kúpna zmluva sa neuzatvorí. Podmienkou uzavretia Kúpnej zmluvy je úplné a bezvýhradné písomné prijatie zmeneného návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy (Potvrdenie objednávky so zmenami zo strany Kupujúceho) zo strany Predávajúceho. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď Predávajúci doručí kupujúcemu úplnú akceptáciu zmeneného potvrdenia objednávky v písomnej forme, ktorú Kupujúci predloží predávajúcemu.

2.4. Predchádzajúce dojednania: Všetky predchádzajúce dohody a dojednania uzavreté/uskutočnené medzi Zmluvnými stranami pred uzavretím Kúpnej zmluvy a týkajúce sa rovnakého predmetu ako Kúpna zmluva sa v celom rozsahu nahrádzajú nasledujúcou Kúpnou zmluvou s okamžitou účinnosťou a nie sú pre Zmluvné strany ďalej záväzné.

2.5 Zmeny a doplnenia kúpnej zmluvy: Všetky zmeny a doplnenia kúpnej zmluvy musia mať písomnú formu a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami, inak nie sú pre zmluvné strany záväzné.

 1. KÚPNA ZMLUVA A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1 Kúpna cena: Kúpnu cenu určí Predávajúci. Kúpna cena vychádza z cenníka Predávajúceho a je navýšená o platnú DPH v súlade s platnými právnymi predpismi. Kúpna cena je čistá a nezahŕňa žiadne súvisiace náklady (DPH, iné dane, poplatky, clá atď.) vrátane nákladov spojených s prepravou a dodaním Tovaru Kupujúcemu, ktoré sa uplatňujú v súlade s dohodnutými, vopred stanovenými medzinárodnými zmluvnými podmienkami podľa INCOTERMS 2020.

3.2 Splatnosť Kúpnej ceny: Kúpna cena je splatná za podmienok stanovených Zmluvnými stranami v Kúpnej zmluve. Predávajúci však spravidla požaduje zaplatenie celej Kúpnej ceny pred odoslaním Tovaru (Predmetu kúpy).

3.3 Sankcie. V prípade omeškania so zaplatením kúpnej ceny je Kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

3.4 Dokumentárny akreditív: Ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, v prípade platby na základe dokumentárneho akreditívu musia byť podmienky otvorenia takéhoto dokumentárneho akreditívu v súlade s Kúpnou zmluvou, a teda aj s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami; v opačnom prípade je Predávajúci oprávnený odmietnuť túto formu úhrady Kúpnej ceny a požadovať od Kupujúceho použitie iného spôsobu úhrady Kúpnej ceny. Náklady na otvorenie dokumentárneho akreditívu znáša vždy Kupujúci.

3.5 Úhrada kúpnej ceny. Všetky náklady na bankový prevod znáša vždy Kupujúci.

3.6 Splátky: ak sa zmluvné strany dohodnú na zaplatení kúpnej ceny v splátkach a Kupujúci sa dostane do omeškania s ktoroukoľvek zo splátok, zostávajúca časť kúpnej ceny sa stáva okamžite splatnou.

3.7 Mena. Kupujúci je oprávnený zaplatiť kúpnu cenu v inej mene, ako je dohodnutá v kúpnej zmluve, len ak s tým Predávajúci vopred písomne súhlasil. V takom prípade je Kupujúci povinný použiť výmenný kurz zverejnený Českou národnou bankou ako výmenný kurz platný v deň predchádzajúci dňu úhrady kúpnej ceny.

3.8 Zákaz započítania a prevodu kúpnej zmluvy. Kupujúci nie je oprávnený previesť akúkoľvek pohľadávku alebo jej časť alebo kúpnu zmluvu alebo jej časť na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho.

3.9 Zákaz ďalšieho predaja a vývozu Tovaru: Kupujúci nie je oprávnený ďalej predávať alebo vyvážať Tovar zakúpený od Predávajúceho do akejkoľvek tretej krajiny mimo Európskej únie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho. Porušenie tohto zákazu zo strany Kupujúceho sa považuje za podstatné porušenie kúpnej zmluvy. Ak Kupujúci poruší svoju povinnosť ďalej nepredávať a/alebo nevyvážať tovar do tretej krajiny mimo Európskej únie, Predávajúci je oprávnený odstúpiť od všetkých uzatvorených kúpnych zmlúv a/alebo potvrdení objednávok zaslaných medzi zmluvnými stranami v prípadoch, keď Kupujúci v zmluvnom vzťahu vystupuje ako podnikateľ. V takom prípade Predávajúci už nie je viazaný prebiehajúcimi kúpnymi zmluvami uzatvorenými medzi zmluvnými stranami alebo potvrdeniami objednávok, ale je oprávnený okamžite zastaviť všetky prebiehajúce dodávky a ponechať si kúpnu cenu, ktorú Kupujúci doteraz zaplatil, a to aj za tovar, ktorý ešte nebol kupujúcemu dodaný. Okrem toho je Kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 60.000,- EUR na základe písomnej výzvy Predávajúceho. V takom prípade Predávajúci nezodpovedá za žiadnu škodu alebo stratu, ktorá môže Kupujúcemu vzniknúť v dôsledku odstúpenia od kúpnej zmluvy (kúpnych zmlúv) a/alebo potvrdenia objednávky zo strany Predávajúceho.

 1. DODACIE PODMIENKY

4.1 Dodacie podmienky: Dodacie podmienky sa riadia EX WORKS sklárne Květná v obci Strání, okres Uherské Hradiště, Česká republika, podľa INCOTERMS 2020, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú na inej obchodnej doložke podľa INCOTERMS 2010 alebo iných dodacích podmienkach.

4.2 Dodanie po častiach: Dodávky Tovaru Predávajúcim po častiach sú povolené.

4.3 Dodacia lehota: Všeobecná dodacia lehota Tovaru je tri (3) mesiace, počítané odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

4.4 Nedodržanie dodacej lehoty: v prípade, že možno predpokladať, že nebude možné dodržať dohodnutú dodaciu lehotu, predávajúci o tom písomne informuje kupujúceho bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tejto skutočnosti dozvie. Ak kupujúci do 15 dní odo dňa, keď mu boli uvedené informácie poskytnuté, písomne nevznesie námietku, má sa za to, že s oneskoreným dodaním tovaru súhlasí bez výhrad. V každom prípade kupujúci prijatím potvrdenia objednávky súhlasí s tým, že bude tolerovať akékoľvek oneskorenie dodávky zo strany predávajúceho v trvaní maximálne 20 dní a vzdáva sa všetkých práv na náhradu škody alebo straty, ktoré vzniknú kupujúcemu v dôsledku akéhokoľvek oneskorenia zo strany predávajúceho v trvaní maximálne 20 dní.

4.5 Licencie, povolenia: Kupujúci je povinný na vlastné riziko a náklady zabezpečiť všetky vývozné a dovozné licencie a/alebo iné úradné povolenia a dodržiavať všetky colné povinnosti spojené s vývozom a dovozom Tovaru.

4.6 Prechod rizika: Riziko straty, zničenia a poškodenia Tovaru prechádza na Kupujúceho v súlade so Zmluvnou podmienkou EX WORKS podľa INCOTERMS 2020, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

4.7 Prevzatie Tovaru: Kupujúci je povinný prevziať Tovar v dohodnutom termíne dodania po doručení oznámenia Predávajúceho, že Tovar je pripravený na dodanie, najneskôr však do desiatich (10) dní od doručenia takéhoto oznámenia Kupujúcemu. Ak kupujúci neprevezme tovar v dohodnutej lehote, riziko straty, zničenia alebo poškodenia tovaru prechádza na kupujúceho prvým dňom po uplynutí dohodnutej lehoty. Ak kupujúci neprevezme tovar najneskôr do 20 (dvadsiatich) dní od uplynutia dohodnutej dodacej lehoty, predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Okrem toho má predávajúci nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku neprevzatia tovaru kupujúcim, vrátane náhrady nákladov na skladovanie tovaru.

4.8 Vlastnícke právo: Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho po zaplatení celej kúpnej ceny predávajúcemu. Predávajúci je oprávnený ponechať si doklady, ktoré sú dôkazom právneho statusu tovaru, až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

 

 1. KONTROLA, BALENIE, OZNAČOVANIE, PREPRAVA A POISTENIE

5.1 Kontrola, označenie, balenie, preprava a poistenie Tovaru sa vykonáva v súlade s dohodnutou obchodnou doložkou podľa INCOTERMS 2020.

5.2 Poistenie proti poškodeniu: Tovar nie je predávajúcim poistený proti poškodeniu, ak nie je v kúpnej zmluve dohodnuté inak.

 1. POŠKODENIE TOVARU, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Vady Tovaru: Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za nasledujúce vady Tovaru:

 1. a) vady kvality spočívajúce v nedodržaní zaručených parametrov kvality;
 2. b) vady množstva spočívajúce v tom, že tovar bol dodaný v inom ako dohodnutom množstve. Za množstevnú chybu sa nepovažuje, ak je tovar dodaný v množstve, ktoré sa líši od dohodnutého množstva o plus/mínus 5 %;
 3. c) vady balenia a označenia spočívajú v tom, že tovar nie je zabalený a/alebo označený v súlade s kúpnou zmluvou a/alebo týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a/alebo spôsobom, ktorý zabezpečuje vhodnú a primeranú ochranu tovaru;
 4. d) poškodenie Tovaru spôsobené neodborným balením;
 5. e) dodanie iného tovaru, ako je dohodnuté v kúpnej zmluve;
 6. f) vada v dokumentácii potrebnej na to, aby sa tovar mohol používať obvyklým spôsobom.

6.2 Vady tovaru pri prechode nebezpečenstva straty, zničenia alebo poškodenia tovaru: Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vady tovaru v čase, keď na kupujúceho prešlo nebezpečenstvo straty, zničenia alebo poškodenia tovaru; to platí aj vtedy, ak sa vada prejaví po tomto prechode. V takom prípade je kupujúci povinný preukázať, že vada existovala už v čase prechodu nebezpečenstva straty, zničenia a poškodenia tovaru z predávajúceho na kupujúceho.

6.3 Vady tovaru po prechode nebezpečenstva straty, zničenia alebo poškodenia tovaru: Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vady, ktoré sa prejavili po prechode nebezpečenstva straty, zničenia alebo poškodenia tovaru na kupujúceho, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinnosti predávajúceho (napr. chybným balením tovaru). Predávajúci však nezodpovedá za vady tovaru spôsobené nesprávnou prepravou a/alebo manipuláciou a/alebo používaním tovaru kupujúcim.

6.4 Zodpovednosť za vady Tovaru spôsobené počas jeho výroby výrobkami alebo procesmi Kupujúceho: Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za vady Tovaru spôsobené v priebehu jeho výroby použitím predmetov alebo postupov, ktoré boli dodané Predávajúcemu alebo určené Kupujúcim, okrem prípadov, keď Predávajúci nemohol pri vynaložení primeranej starostlivosti zistiť ich nevhodnosť alebo keď Kupujúci trval na ich použití napriek tomu, že bol Predávajúcim upozornený na ich nevhodnosť.

6.5 Oznámenie vád: Kupujúci je povinný písomne oznámiť predávajúcemu existenciu vád bez zbytočného odkladu po dodaní tovaru, bez ohľadu na to, či ide o zjavnú alebo skrytú vadu; v prípade skrytých vád je však kupujúci povinný tak urobiť najneskôr do 12 (dvanástich) mesiacov od dodania tovaru, ak ich kupujúci nemohol zistiť skôr ani pri vynaložení všetkej starostlivosti. Ak kupujúci nedodrží tieto podmienky, jeho nároky vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru zanikajú.

6.6 Reklamácie: Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu bez zbytočného odkladu po doručení písomného oznámenia Kupujúceho o reklamácii, najneskôr však do 2 (dvoch) mesiacov, počítaných odo dňa doručenia reklamácie Kupujúceho. Ak je predávajúci povinný odstrániť vadu, za ktorú zodpovedá v súlade s kúpnou zmluvou, je oprávnený tak urobiť spôsobom, ktorý považuje za najvhodnejší.

 1. DOKUMENTÁCIA, NÁVRHY, MODELY, PATENTY, DÔVERNOSŤ

7.1 Dokumentácia: Všetky dokumenty, návrhy, modely a patenty týkajúce sa Tovaru a jeho výroby zostávajú v plnom vlastníctve Predávajúceho, prípadne výrobcu, a Kupujúci nie je oprávnený ich previesť na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na dokumentáciu, návrhy, modely a patenty týkajúce sa Tovaru a jeho výroby, ktoré Kupujúci dodal Predávajúcemu. Predávajúci je oprávnený používať takúto dokumentáciu, návrhy, modely a patenty len v súlade s pokynmi kupujúceho.

7.2 Ochranné známky: Dodaním tovaru chráneného ochrannou známkou sa na kupujúceho neprevádza právo používať takúto ochrannú známku.

7.3 Dôvernosť: Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré mu predávajúci poskytol v súvislosti s kúpnou zmluvou. Predávajúci považuje všetky informácie týkajúce sa Tovaru za dôverné a tajné a Kupujúci nie je oprávnený poskytnúť tieto informácie žiadnej tretej strane, pokiaľ nie sú verejne dostupné.

 1. VYŠŠIA MOC

8.1 Vyššia moc: Zmluvné strany sa dohodli, že udalosti, ako sú požiare, záplavy, zemetrasenia a iné prírodné katastrofy, občianske nepokoje, vojna, štrajky, epidémie, zmeny právnych predpisov alebo rozhodnutia vládnych, štátnych alebo miestnych orgánov a akékoľvek iné podobné udalosti, ktoré zmluvná strana nemohla predvídať, ovplyvniť alebo ovplyvniť, sa považujú za udalosť vyššej moci, ak tieto udalosti priamo ovplyvňujú plnenie záväzkov zmluvnej strany. Termíny a lehoty podľa Kúpnej zmluvy a Všeobecných podmienok sa predlžujú o dobu trvania udalosti vyššej moci a Zmluvná strana nie je v omeškaní po dobu trvania udalosti vyššej moci.

8.2 Povinnosť informovať: Ak nastane udalosť vyššej moci, dotknutá zmluvná strana je povinná písomne informovať druhú zmluvnú stranu o tejto udalosti bezodkladne po jej vzniku, najneskôr však do štyridsiatich ôsmich (48) hodín odo dňa, keď sa o udalosti dozvedela alebo mohla a mala dozvedieť. Bezprostredne po skončení udalosti vyššej moci zmluvná strana, ktorá sa odvoláva na doložku vyššej moci, písomne oznámi druhej zmluvnej strane presný dátum skončenia udalosti vyššej moci, informuje ju o vplyve udalosti na plnenie zmluvných povinností zmluvnej strany a doplní toto oznámenie o príslušné osvedčenia, potvrdenia a dokumenty vydané orgánmi verejnej moci alebo inými verejnými inštitúciami.

8.3 Odstúpenie od kúpnej zmluvy: V prípade udalostí vyššej moci, ktoré postihnú ktorúkoľvek zo zmluvných strán na obdobie dlhšie ako šesť (6) týždňov, je druhá zmluvná strana oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy bez toho, aby bola povinná nahradiť zmluvnej strane, ktorá sa odvoláva na ustanovenie o vyššej moci, akúkoľvek škodu, ktorá jej vznikne.

 1. ROZHODNÉ PRÁVO, RIEŠENIE SPOROV

9.1 Rozhodné právo. Neplatnosť alebo nevymáhateľnosť ktoréhokoľvek ustanovenia Potvrdenia objednávky, Kúpnej zmluvy a/alebo týchto Všeobecných podmienok a/alebo Garantovaných parametrov kvality nemá vplyv na platnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení uvedeného zmluvného dokumentu. V takom prípade sa neplatné a/alebo nevykonateľné ustanovenie nahradí ustanovením českého práva, ktoré najlepšie zodpovedá zmyslu a účelu príslušného zmluvného dokumentu.

9.2 Výklad pojmov: Pri výklade obchodných ustanovení kúpnej zmluvy sa uplatňujú Medzinárodné obchodné doložky INCOTERMS 2020 vydané Medzinárodnou obchodnou komorou v Paríži.

9.4 Právne spory: Všetky spory, ktoré vzniknú z Potvrdenia objednávky a/alebo Kúpnej zmluvy a/alebo v súvislosti s nimi, budú s konečnou platnosťou riešené pred Rozhodcovským súdom pri Obchodnej a Agrárnej komore Českej republiky podľa jeho pravidiel tromi rozhodcami. Rozhodcovské konanie sa uskutoční v sídle vyššie uvedeného rozhodcovského súdu v Prahe, Česká republika, a bude prebiehať v českom jazyku, ak majú obe strany sporu bydlisko v Českej republike, alebo v anglickom jazyku, ak má niektorá zo strán sporu bydlisko mimo Českej republiky.

Prijatím Potvrdenia objednávky v plnom rozsahu alebo iným spôsobom uzavretia Kúpnej zmluvy s Predávajúcim Kupujúci bez výhrad potvrdzuje svoj súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Potvrdenia objednávky a Kúpnej zmluvy.