Reklamačný poriadok

pre zákazníkov spoločnosti GLASFABRIK KVĚTNÁ s.r.o., IČO: 29283477, so sídlom nám. Em. Zahna 1151, Květná, 687 66 Strání, zapísaná v registri Krajského súdu v Brně, oddiel C, vložka 70896 (ďalej tiež „predávajúci“)

Reklamačný poriadok určuje postup kupujúceho – fyzickej osoby, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania) a predávajúceho v prípade, že napriek všetkému úsiliu predávajúceho o zachovanie najvyššej kvality ponúkaného tovaru a služieb vznikne na strane kupujúceho oprávnený dôvod na reklamáciu. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na výrobky predávané pod ochrannými známkami GLASFABRIK KVĚTNÁ a KVĚTNÁ 1794.

 1. Základné podmienky reklamácie

1.1 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predmet kúpy je pri prevzatí bez vád. Vady nie sú vlastnosťami výrobkov výslovne deklarovanými predávajúcim (pozri Garantované parametre kvality dostupné na https://kvetna1794.sk/garantovane-parametry-kvality).

1.2 Ak sa na zakúpenom tovare vyskytne vada bez zavinenia kupujúceho, je v záujme predávajúceho poskytnúť kupujúcemu také služby, aby bola vada čo najskôr odstránená alebo inak vyriešená v súlade s týmto reklamačným poriadkom.

1.3 Za vadu nemožno považovať zmenu (vlastností) tovaru, ktorá nastala/vyskytla sa počas obdobia na uplatnenie zodpovednosti za vady v dôsledku nesprávneho používania alebo starostlivosti.

1.4. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu priamo v sídle predávajúceho alebo v ktorejkoľvek prevádzke predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaných výrobkov. Prijatie reklamácie je možné v týchto prevádzkach predávajúceho:

1.4.1. Em. Zahn 329, Květná, 687 66 Strání

1.5 Predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, ak to povaha reklamovanej vady umožňuje. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na inej lehote.

1.6 Kupujúci má právo na náhradu nákladov, ktoré účelne vynaložil pri úspešnom uplatnení práva z vád. Kupujúci nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli v prípadoch, keď mu neprislúchajú práva z vád. Predávajúci nemôže priznať náhradu nákladov, ak bola reklamácia kupujúceho uplatnená po uplynutí 1 mesiaca od zistenia vady a reklamácia bola kladne vybavená. Kupujúci je povinný predložiť predávajúcemu hodnoverný doklad o vynaložených nákladoch (napr. doklad o zaplatení poštovného/prepravného). Úhradu nákladov je možné vykonať v sídle predávajúceho alebo zaslaním na adresu sídla predávajúceho alebo na e-mailovú adresu predávajúceho: info@kvetna1794.cz.

 1. Reklamácia a uplatnenie práv vyplývajúcich z nedostatkov

2.1 Kupujúci je povinný skontrolovať zakúpený tovar ihneď po jeho prevzatí.

2.2 Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť tovar prezrieť a zistiť jeho vadu.

2.3 Kupujúci je oprávnený reklamovať vadu a uplatniť právo na reklamáciu vady, ktorá sa vyskytne na predanom tovare, v lehote dvadsiatich štyroch mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

 1. Odporúčaný postup podávania sťažností

3.1 Odporúčaný postup kupujúceho pri reklamácii vady výrobku:

 1. a) pošlite list na adresu nám. Em. Zahna 1151, 687 66 Strání – Květná alebo na e-mailovú adresu: info@kvetna1794.cz, ktorý bude obsahovať tieto informácie a prílohy:

– číslo objednávky,

– uviesť, že sa sťažnosť týka chyby výrobku,

– opis reklamovanej vady spolu s fotografiou vady vrátane opisu vady alebo spôsobu, akým sa prejavuje,

– fotokópiu faktúry predávajúceho,

– spiatočnú adresu kupujúceho,

– žiadosť kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie,

– originálny podpis kupujúceho.

 1. b) Počkať na e-mail alebo telefonát od predávajúceho, prostredníctvom ktorého bude reklamácia vyriešená podľa preferencií kupujúceho, napr., ale nie výlučne: vrátenie peňazí, výmena výrobku z ruky do ruky alebo iný dohodnutý spôsob.

3.2 Odporúčaný postup kupujúceho v prípade poškodenia tovaru počas prepravy:

 1. pošlite list na adresu nám. Em. Zahna 1151, 687 66 Strání – Květná, alebo na e-mailovú adresu: info@kvetna1794.cz, ktorý bude obsahovať tieto informácie a prílohy:

– číslo objednávky,

– uvediete, že reklamácia je spôsobená poškodením tovaru počas prepravy,

– identifikačné číslo zásielky,

– fotografiu poškodeného tovaru (ak nie je k dispozícii fotografia, je potrebné zaslať poškodený tovar späť na adresu nám. Em. Zahna 1151, Květná, 687 66 Strání),

– opis škody a množstvo poškodeného tovaru,

– fotokópiu faktúry predávajúceho,

– spiatočnú adresu kupujúceho,

– žiadosť kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie.

 1. Počkajte na e-mail alebo telefonát od predávajúceho, prostredníctvom ktorého bude reklamácia vyriešená podľa želania kupujúceho.
  • Postup kupujícího při ztrátě zásilky během přepravy:

V případě, že zásilka nebyla řádně a včas (v termínu stanoveném v potvrzení dopravce o převzetí zásilky) doručena na adresu kupujícího, kupující neprodleně informuje prodávajícího formou e-mailu na adresu info@kvetna1794.cz nebo doručením písemnosti na korespondenční adresu sídla prodávajícího nám. Em. Zahna 1151, 687 66 Strání – Květná. Jako součást této informace kupující poskytne prodávajícímu:

– číslo objednávky,

– (pokud ho zná, např. na základě sdělení od dopravce zásilky   nebo od prodávajícího),

– doručovací adresu kupujícího.

Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a průvodních podkladů informuje kupujícího, jakým způsobem a do kdy bude jeho reklamace vyřízena.

Nedoručení zásilky z důvodu kupujícím chybně uvedené adresy se nepovažuje za oprávněný důvod k reklamaci a kupující nese všechny náklady spojené s opětovným odesláním této zásilky.

 1. Způsob vyřízení reklamace
  • V případě vady zboží může kupující za uvedených podmínek uplatnit následující práva:
 1. v případě odstranitelných vad má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
 2. kupující má právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; pokud se vada týká pouze součásti zboží, kupující je oprávněn požadovat jen výměnu součásti zboží; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
 3. neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže;
 4. není-li možné dodat kupujícímu nové zboží bez vad, nebo vyměnit jeho součást, má kupující právo na přiměřenou slevu;
 5. při opakovaném výskytu vady po opravě nebo pro větší počet vad má kupující právo na dodání nového zboží, výměnu jeho součásti nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.

 

 1. Výnimky zo zodpovednosti za vady

6.1 Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru v nasledujúcich prípadoch:

 1. ak bola pre takúto vadu dohodnutá zľava z kúpnej ceny;
 2. ak bola vada spôsobená opotrebovaním v dôsledku bežného používania tovaru;
 3. ak ide o použitý tovar a vada zodpovedá miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar v čase prevzatia kupujúcim;
 4. ak si to vyžaduje povaha tovaru.
 5. Prevencia a služby

7.1 Základnou podmienkou zachovania funkčnosti a vlastností tovaru predávaného v prevádzke predávajúceho je správna prevencia, ktorá začína jeho výberom, pokračuje jeho používaním a končí jeho správnou starostlivosťou. Všetky dôležité informácie o povahe výrobku, údržbe a manipulácii sú k dispozícii na webovom rozhraní predávajúceho, konkrétne na adrese www.kvetna1794.cz/udrzba.

7.2. Kupujúcemu poskytujú pracovníci predávajúceho odborné poradenstvo pri výbere vhodného výrobku a pri jeho používaní a starostlivosti oň.

7.3 Zdobené výrobky sa neodporúča umývať v automatických umývačkách riadu.

7.4 Výrobok je potrebné chrániť pred kontaktom s tvrdými a ostrými predmetmi a pri manipulácii s ním je potrebné postupovať opatrne, aby nedošlo k jeho poškriabaniu.

7.5 Prirodzený proces oxidácie zlata alebo iných drahých kovov by sa mal odstrániť použitím leštiacich prostriedkov.

 1. Záverečné ustanovenia

Reklamačný poriadok sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 89/2012 Z. z., najmä § 2161 a nasl. a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa a nadobúda účinnosť 1. júla 2021.