ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH A INÝCH SPRACÚVANÝCH ÚDAJOV

Na tejto stránke nájdete prehľad o tom, ako Cerva Bohemia s.r.o, 047 87 528, so sídlom Aviatická 1092/8, Ruzyně, 161 00 Praha 6, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 298787, pracuje s osobnými údajmi a hlavnými zásadami ochrany Vašich osobných údajov a ďalších spracúvaných údajov v súlade s GDPR (pozri nižšie) a zákonom č. 110/2019 Z. z. o spracúvaní osobných údajov (ďalej len „ZOOÚ“).

Čo je GDPR

GDPR alebo všeobecné nariadenie o ochrane údajov je všeobecný názov pre nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len „GDPR“, ktoré nadobudlo účinnosť 25. mája 2018 a predstavuje právny rámec ochrany osobných údajov v európskom priestore s cieľom chrániť práva občanov EÚ pred neoprávneným nakladaním s ich údajmi vrátane osobných údajov.

Kto spracúva vaše údaje

Správcom vašich osobných údajov bude spoločnosť Cerva Bohemia s.r.o., IČO: 047 87 528, so sídlom Aviatická 1092/8, Ruzyně, 161 00 Praha 6, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 298787 (ďalej len „správca“). Tieto údaje bude prevádzkovateľ spracúvať v súlade s nižšie uvedenými podmienkami. Správcu môžete kontaktovať e-mailom na adrese info@kvetna1794.cz.

Aké osobné údaje o vás spracúvame

Spracúvame len osobné údaje, ktoré nám poskytnete v súvislosti s využívaním našich služieb (napríklad prihlásenie sa na odber nášho informačného bulletinu alebo objednanie tovaru) alebo v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy v prípade nákupu nášho tovaru. Patria sem nasledujúce údaje, ktoré nám poskytnete pri registrácii do niektorej z našich služieb:

– e-mailová adresa

– meno a priezvisko, dátum narodenia (ak nám ho poskytnete pri objednávke)

– kontaktná a/alebo dodacia adresa (na účely doručenia objednaného tovaru).

– telefónne číslo (na účely doručenia objednaného tovaru alebo informovania o stave vašej objednávky)

– platobné údaje (číslo kreditnej karty) uložené pre váš účet (len pri nákupe v našom e-shope).

– iné údaje, ktoré ste dobrovoľne vyplnili sami, napríklad v kontaktnom formulári.

ako aj údaje, ktoré získame z vášho používania našej webovej stránky:

– IP adresa

– cookies (v prípade online služieb); za podmienok uvedených nižšie.

– prípadne iné online identifikátory (najmä prichádzajúca webová stránka – informácie o tom, z ktorej webovej stránky pristupujete na našu webovú stránku, dátum a čas prístupu, údaje o vašom prehliadači a operačnom systéme).

Prečo spracúvame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracúvame z týchto dôvodov:

– predať vám tovar a/alebo poskytnúť služby, o ktoré ste prejavili záujem (aby ste si mohli objednať tovar a/alebo služby, spracovať vašu objednávku vrátane jej prípadného doručenia, zaslať vám newsletter);

– aby sme mohli evidovať zmluvy pre prípadné budúce použitie na ochranu práv a povinností strán (ochrana právnych nárokov);

– na zlepšenie kvality našich služieb a prípadne na pridanie nových služieb, o ktoré prejavíte záujem;

– na analýzu a meranie záujmu o naše služby a produkty;

– analyzovať vaše preferencie a zobrazovať obsah, ktorý vás skutočne zaujíma;

– aby sme mali výhodu pri organizovaní našich marketingových kampaní;

– zasielať vám obchodné oznámenia vo forme informačných bulletinov. V bulletinoch nájdete pozvánky na podujatia, ktoré organizujeme, informácie o nových produktoch alebo špeciálne ponuky. Neposielame ich častejšie ako raz za mesiac. Môžete sa však ľahko odhlásiť priamo kliknutím na tlačidlo „Odhlásiť“ v bulletine alebo zaslaním e-mailu na adresu info@kvetna1794.cz;

– aby sme mohli odpovedať na vaše otázky zaslané prostredníctvom našich kontaktných formulárov.

Kto má prístup k vašim údajom

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Spolupracujeme len s partnermi, ktorí sú preukázateľne dôveryhodní a ktorí môžu zaručiť bezpečnosť vašich osobných údajov. Žiadny z našich partnerov nesmie používať vaše osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené v týchto zásadách, ani ich nesmie poskytnúť nikomu inému.

Medzi tretie strany, ktoré môžu mať prístup k vašim osobným údajom, patria:

– Osoby, ktorým poskytujeme údaje na účely analýzy návštevnosti našich webových stránok;

– Osoby, ktoré pre nás zabezpečujú technickú prevádzku služby, alebo prevádzkovatelia technológií, ktoré používame pre naše služby;

– osoby, ktoré zabezpečujú bezpečnosť a integritu našich služieb a webových stránok a ktoré túto bezpečnosť pravidelne testujú;

– prevádzkovatelia platobných brán (prevádzkovatelia platobných kariet) v prípade online platieb;

– poskytovateľov prepravných služieb, ktorí vám doručia vaše objednávky;

– prevádzkovatelia technických riešení, ktoré nám umožňujú zobrazovať vám len obsah a reklamu, ktoré sú pre vás relevantné.

Za určitých právnych podmienok sme potom povinní niektoré vaše osobné údaje odovzdať na základe platných právnych predpisov, napríklad Polícii Českej republiky alebo iným orgánom činným v trestnom konaní vrátane špecializovaných útvarov a iných orgánov verejnej správy. V týchto prípadoch je právnym základom spracovania plnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na prevádzkovateľa vzťahuje. Prevádzkovateľ nemá v úmysle preniesť osobné údaje do tretej krajiny (mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

Ako dlho spracúvame a uchovávame vaše údaje

Vaše osobné údaje budeme spracúvať len počas nevyhnutného obdobia v súvislosti s každým jednotlivým účelom spracovania. Vaše osobné údaje budeme preto spracúvať po dobu, kým budete využívať naše služby (t. j. po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami), a následne po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu a na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z týchto zmluvných vzťahov, t. j. až do premlčania prípadných nárokov alebo vyriešenia prípadných sporov, najdlhšie však 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu (s prihliadnutím na maximálnu zákonnú objektívnu premlčaciu lehotu), pokiaľ iný právny predpis nevyžaduje uchovávanie zmluvnej dokumentácie po dlhšiu dobu (právnym základom spracúvania je v tomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa).

Osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu, ktorý je právnym základom ich spracúvania, sa archivujú po dobu 5 rokov, pokiaľ svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov neodvoláte. Podľa zákona sme povinní uchovávať vaše fakturačné údaje 10 rokov. Po uplynutí obdobia uchovávania prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

Môžeme spracúvať vaše osobné údaje bez vášho súhlasu?

Áno, vaše osobné údaje môžeme spracúvať bez vášho súhlasu, ale len na tieto účely:

– poskytnutie služby alebo produktu (plnenie zmluvy medzi vami a nami);

– na splnenie zákonných povinností, ktoré nám ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy (napr. sme povinní uchovávať prevádzkové a lokalizačné údaje na základe zákona č. 127/2005 Z. z. o elektronických komunikáciách); alebo

– spracovanie, ktoré je nevyhnutné na účely našich oprávnených záujmov (napr. na priamy marketing, ak ste už naším zákazníkom; zaistenie bezpečnosti našich webových stránok). Možnosť a zákonnosť takéhoto spracovania vyplýva priamo z GDPR a ďalších platných a účinných právnych predpisov. Priamy marketing znamená zasielanie našich informačných bulletinov. Ich odber však môžete kedykoľvek zrušiť vyššie uvedeným spôsobom.

Z akých právnych dôvodov spracúvame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať:

– na základe vášho súhlasu (najmä spracovanie na účely priameho marketingu, ak neexistuje objednávka tovaru alebo služieb);

– na základe nášho oprávneného záujmu (najmä spracovanie na účely priameho marketingu);

– na plnenie zmluvy medzi nami v rozsahu, v akom sú osobné údaje potrebné na takéto plnenie;

– na plnenie povinností, ktoré nám ukladá zákon.

Bezpečnosť vašich osobných údajov

Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete, sú zabezpečené štandardnými postupmi a technológiami. Pravidelne kontrolujeme náš systém a uplatňujeme bezpečnostné opatrenia, ktoré podľa možnosti zabraňujú neoprávnenému prístupu k vašim osobným údajom a ktoré poskytujú dostatočnú bezpečnosť vzhľadom na súčasný stav technológií. Aby boli vaše osobné údaje v bezpečí, prístup k nim je chránený heslom a citlivé údaje sú pri prenose medzi vaším prehliadačom a našou webovou stránkou šifrované.

Odvolanie súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov

Svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek bezplatne odvolať zaslaním e-mailu na adresu info@kvetna1794.cz. Odvolanie súhlasu neznamená vždy povinnosť prevádzkovateľa vymazať osobné údaje, pretože odvolanie súhlasu sa vykonáva na konkrétny účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú, a prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje na iné účely, na ktoré používa iný právny základ spracúvania ako súhlas dotknutej osoby. Inými slovami, v prípade odvolania súhlasu je prevádzkovateľ povinný zastaviť spracúvanie osobných údajov na účely vymedzené v súhlase. Ak bol súhlas jediným právnym dôvodom na spracovanie, zvyčajne nasleduje zničenie osobných údajov. Odvolanie súhlasu teda nemá vplyv na spracúvanie osobných údajov, ktoré spracúvame na inom právnom základe, ako je súhlas (t. j. najmä ak je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, zákonnej povinnosti alebo z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch).

Som povinný poskytnúť svoje osobné údaje? Čo ak neposkytnem osobné údaje?

Svoje osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne, ako aj súhlas s ich spracovaním. Nie ste preto povinní poskytnúť nám svoje osobné údaje ani súhlasiť s ich spracovaním. Ak nám neudelíte súhlas so spracovaním vašich osobných údajov alebo ho následne odvoláte, je možné, že vám nebudeme môcť naďalej poskytovať niektoré z našich služieb alebo vám ich nebudeme môcť poskytovať v plnom rozsahu alebo kvalite.

Vaše práva v súvislosti s ochranou údajov

V súvislosti so svojimi osobnými údajmi máte najmä tieto práva:

– Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas;

– právo na opravu alebo doplnenie vašich osobných údajov;

– právo požiadať o obmedzenie spracovania;

– právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovaniu v určitých prípadoch;

– právo požiadať o prenosnosť údajov;

– právo na prístup k osobným údajom;

– právo obrátiť sa na Úrad na ochranu údajov;

– právo byť v určitých prípadoch informovaný o porušení ochrany osobných údajov;

– právo na vymazanie osobných údajov (právo byť „zabudnutý“) v určitých prípadoch a

– ďalšie práva stanovené v ZZOÚ a GDPR.

Prehlásenie správcu

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že spracúvanie nezahŕňa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania, ako sa uvádza v článku 22 ods. 1 a 4 GDPR.

Obchodná komunikácia

Prevádzkovateľ je oprávnený na základe svojho oprávneného záujmu zasielať vám na vašu elektronickú adresu získanú v súvislosti s predajom výrobku alebo služby obchodné oznámenia s informáciami o podobnom tovare, službách alebo podnikaní prevádzkovateľa, a to aj v prípade, že nákup nedokončíte, ale poskytnete nám svoju e-mailovú adresu.

Zasielanie týchto obchodných oznámení môžete bezplatne odmietnuť pred dokončením objednávky prostredníctvom webového rozhrania alebo tiež v reakcii na akékoľvek obchodné oznámenie, ktoré dostanete od správcu, ako je uvedené v tomto obchodnom oznámení.

Máte tiež možnosť kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa a osobných údajov spracúvaných na účely priameho marketingu. Ak vznesiete námietku, vaše osobné údaje sa na tieto účely nebudú ďalej spracúvať.

Cookies

Čo sú súbory cookie a aké typy používame

Rovnako ako všetky ostatné webové stránky, aj www.cervabohemia.com a www.kvetna1794.cz používajú súbory cookie. Ide o textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webovej lokality stiahnu do vášho počítača, mobilu alebo iného zariadenia. Pri každej ďalšej návšteve webovej lokality sa súbory cookie odošlú späť na pôvodnú webovú lokalitu alebo na inú webovú lokalitu, ktorá ich rozpozná. Patria sem informácie, ako je typ zariadenia a používaného prehliadača, jazykové preferencie alebo navštívené stránky. Umožňujú tiež zobrazovať reklamu na produkty, ktoré zodpovedajú vašim osobným záujmom a preferenciám. Súbory cookie nie sú nebezpečné, nepoužívajú sa na zhromažďovanie citlivých osobných údajov, ale sú dôležité na ochranu súkromia. Súbory cookie nepoužívame na identifikáciu používateľov webovej lokality ani na zneužitie prihlasovacích údajov. Súbory cookie používame na rozpoznanie opakovaných návštev našej webovej lokality. Súbor cookie ukladá preferované miestne a jazykové nastavenia používateľa a náhodne pridelený identifikátor vašej návštevy. Informácie o súboroch cookie na našej stránke zhromažďujeme na lepšie sledovanie počtu nových a opakovaných návštevníkov a na internú analýzu navštívených stránok. Tieto informácie používame na zlepšenie navigácie na našich webových stránkach a služieb, ktoré poskytujeme. Ďalšiu skupinu tvoria súbory cookie tretích strán (napr. Google Analytics na analýzu návštevnosti konkrétnej webovej stránky alebo služby alebo súbory cookie prevádzkovateľov reklamných systémov, ktoré sú spustené na našej stránke). Tieto súbory cookie sú kontrolované tretími stranami a my nemáme prístup k čítaniu alebo zápisu týchto údajov.

Rozlišujeme niekoľko typov súborov cookie. Prvým typom sú takzvané technické súbory cookie, ktoré sú potrebné pre funkčnosť webovej stránky a vo všeobecnosti neobsahujú vaše osobné údaje. V takom prípade správca nepotrebuje na ich spracovanie váš súhlas. Ostatné typy súborov cookie sú tie, ktoré obsahujú osobné údaje alebo súbory cookie, na základe ktorých sa zhromažďujú osobné údaje. Na ich spracovanie je potrebný váš súhlas. Takéto súbory cookie sú zvyčajne najmä marketingové súbory cookie. Súhlas so spracovaním vašich osobných údajov obsiahnutých v súboroch cookie vyjadríte zaškrtnutím políčka pri jednotlivých účeloch, na ktoré ste sa rozhodli udeliť nám súhlas na ich spracovanie.

Súbory cookie obsahujúce vaše osobné údaje budú vymazané v súvislosti s vaším právom na vymazanie podľa GDPR najneskôr 13 mesiacov po ich poslednom použití.

Pre všetky typy súborov cookie vrátane súborov cookie, ktoré neobsahujú osobné údaje, platia informácie podľa týchto zásad ochrany osobných údajov o totožnosti prevádzkovateľa, účele a spôsobe spracovania a kategóriách tretích strán, ktoré môžu mať prístup k osobným údajom. V prípade súborov cookie, ktoré neobsahujú osobné údaje, sa tieto informácie uplatňujú namiesto osobných údajov priamo vo vzťahu k takýmto súborom cookie.

Váš súhlas s používaním cookies môžete kedykoľvek a bezplatne odvolať úpravou Vašich nastavení tu. 

Ak si neželáte ukladať súbory cookie, je možné ich používanie na tejto webovej stránke zablokovať: http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby. Máte možnosť odmietnuť používanie súborov cookie. V niektorých prípadoch však nemusí byť možné zobraziť určitú našu službu bez použitia súborov cookie.

Ako nás kontaktovať

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany údajov alebo odvoláte svoj súhlas s ďalším spracovaním vašich osobných údajov, kontaktujte nás e-mailom na adrese info@kvetna1794.cz.