OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI GLASFABRIK KVĚTNÁ s.r.o.

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) spoločnosti GLASFABRIK KVĚTNÁ s.r.o., IČO: 29283477, so sídlom nám. Em. Zahna 1151, Květná, 687 66 Strání, zapísanej v obchodnom registri Krajského sudu v Brně, oddiel C, vložka 70896 (ďalej tiež „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Z. z, Občiansky zákonník v platnom a účinnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s kúpnou zmluvou (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvorenou medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou nepodnikateľom (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej stránke umiestnenej na internetových adresách https://www.kvetna1794.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“). Predávajúci predáva sklenené výrobky pod značkami GLASFABRIK KVĚTNÁ a Květná 1794

1.2 Obchodné podmienky sa neuplatňujú, ak osoba, ktorá má v úmysle kúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá pri objednávaní tovaru koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho slobodného povolania. Na vzťahy s takýmito kupujúcimi tovaru sa vzťahujú Všeobecné obchodné podmienky pre obchodných kupujúcich.

1.3 V kúpnej zmluve sa môžu dohodnúť dojednania, ktoré sa odchyľujú od podmienok. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy sú ustanovenia obchodných podmienok a kvalitatívne parametre garantované predávajúcim, ktoré sú dostupné aj na webovej stránke. Kupujúci berie na vedomie a potvrdzuje, že predávajúci dodáva tovar v kvalite a s vlastnosťami podľa garantovaných parametrov kvality. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vypracované v českom a anglickom jazyku. Kúpna zmluva môže byť uzatvorená v českom, slovenskom alebo anglickom jazyku podľa výberu kupujúceho.

1.5 Kupujúci je povinný oboznámiť sa s týmito obchodnými podmienkami a garantovanými kvalitatívnymi parametrami pred uzavretím kúpnej zmluvy. Zaškrtnutím súhlasu s obchodnými podmienkami a dokončením objednávky kliknutím na tlačidlo „OBJEDNAŤ“ kupujúci akceptuje a berie na vedomie tieto obchodné podmienky vrátane kvalitatívnych parametrov garantovaných predávajúcim a súhlasí s ich obsahom.

 1. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1 Všetky prezentácie tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu majú informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru. Ustanovenia § 1732 ods. 2 občianskeho zákonníka sa neuplatňujú. Objednávka vyplnená kupujúcim je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy.

2.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare vrátane popisu jeho hlavných vlastností a kvalitatívnych parametrov garantovaných predávajúcim, vrátane cien jednotlivých tovarov. Kúpna cena tovaru je vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní a poplatkov. Kúpna cena tovaru však nezahŕňa náklady spojené s dodaním tovaru (poštovné, prepravné, balné). Kúpna cena tovaru zostáva platná dovtedy, kým sa zobrazuje v rovnakej výške vo webovom rozhraní obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

2.3 Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru.

2.4 Kupujúci si objedná tovar vyplnením objednávkového formulára vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

(a) objednaný tovar (objednaný tovar a počet tovarov „vložených“ Kupujúcim do elektronického nákupného košíka webového rozhrania Obchodu),

 1. b) spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru,
 2. c) požadovaný spôsob dodania objednaného tovaru a
 3. d) náklady spojené s dodaním tovaru

(ďalej spoločne len „objednávka“).

Správne vyplnenie kontaktných údajov kupujúceho je podmienkou uzavretia kúpnej zmluvy. Predovšetkým v prípade nesprávne zadanej e-mailovej adresy predávajúci nepotvrdí prijatie objednávky.

2.5 Pred dokončením a potvrdením objednávky je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré uviedol v objednávke, vrátane možnosti kupujúceho zistiť a opraviť chyby vyplývajúce z údajov uvedených v objednávke. Kupujúci potvrdí objednávku a odošle ju predávajúcemu kliknutím na príslušné tlačidlo objednávky. Informácie uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne, úplné a konečné. Riadnym vyplnením, zaškrtnutím súhlasu s obchodnými podmienkami a odoslaním objednávky kupujúci okrem iného potvrdzuje svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami a udeľuje súhlasy v nich uvedené. Predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu prijatie objednávky e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v používateľskom účte alebo v objednávke (ďalej len „e-mailová adresa kupujúceho“). Ak objednaný tovar nie je na sklade predávajúceho alebo ak nie je možné dodržať stanovený termín dodania, predávajúci bude kupujúceho o tejto skutočnosti informovať prostredníctvom elektronickej adresy kupujúceho do troch pracovných dní. Predávajúci nezodpovedá za nesprávne vyplnené údaje v objednávke kupujúcim a s tým súvisiace dôsledky.

2.6 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne, telefonicky alebo prostredníctvom SMS).

2.7 K uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim dochádza prijatím/potvrdením objednávky (akceptáciou) predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

2.8 Kupujúci potvrdením objednávky súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša kupujúci.

 1. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1 Kúpnu cenu Tovaru a akékoľvek náklady spojené s dodaním Tovaru podľa Kúpnej zmluvy môže Kupujúci uhradiť Predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

– v hotovosti v sídle predávajúceho uvedenom na jeho webovej stránke;

– v hotovosti na mieste dodania, ktoré kupujúci uviedol v objednávke;

– bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho v CZK č. 107-1936050237/0100 alebo v EUR č. :131-2175740237/0100, vedený v Komerční banke, a. s. alebo na iný účet predávajúceho (ďalej len „účet predávajúceho“);

– bezhotovostnou platobnou kartou.

3.2 Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.

3.3 Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zloženie zálohy na kúpnu cenu. Tým nie sú dotknuté ustanovenia článku 4.6 Obchodných podmienok týkajúce sa povinnosti zaplatiť kúpnu cenu tovaru vopred, ani prípad, keď si kupujúci zvolil ako spôsob platby kúpnej ceny prevod na účet predávajúceho alebo kreditnú kartu.

3.4 V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do piatich pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

3.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru variabilným symbolom platby podľa pokynov predávajúceho. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

3.6 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci odošle/odovzdá tovar až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Ustanovenia § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa neuplatňujú. Podobne, ak si kupujúci zvolil ako spôsob úhrady kúpnej ceny prevod na účet predávajúceho alebo kreditnú kartu, tovar bude odoslaný až po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho.

3.7 Akékoľvek zľavy z kúpnej ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné navzájom kombinovať.

3.8 Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru po zaplatení kúpnej ceny tovaru a zašle ho v elektronickej forme na elektronickú adresu kupujúceho.

3.9. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 1. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

4.1 Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 písm. d) Občianskeho zákonníka nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak bol dodaný tovar predávajúcim upravený podľa želania kupujúceho alebo pre jeho osobu.

4.2 Ak nejde o prípad uvedený v článku 4.1 alebo o iný prípad, keď kupujúci nemôže od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka, pričom ak je predmetom kúpnej zmluvy dodanie viacerých druhov tovaru alebo ak sa tovar dodáva vo viacerých čiastkových dodávkach, táto lehota začína plynúť odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od zmluvy, musí byť odstúpenie od zmluvy zaslané predávajúcemu v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný informovať spoločnosť GLASFABRIK KVĚTNÁ s.r.o. o svojom odstúpení od kúpnej zmluvy jednostranným právnym úkonom, a to buď listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb na adresu nám. Em. Zahna 1151, Květná, 687 66 Strání, Česká republika, alebo e-mailom na adresu info@kvetna1794.cz. Kupujúci môže použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu 1 týchto obchodných podmienok, ale nie je povinný tak urobiť. Kupujúci je vždy povinný uviesť číslo objednávky.

4.3 V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa článku 5.2 Obchodných podmienok sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. V takomto prípade je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu všetko, čo od neho prijal v rámci kúpnej zmluvy, vrátane tovaru v bezchybnom stave, a to na adresu jeho prevádzkarne GLASFABRIK KVĚTNÁ s.r.o., nám. Em. Zahn 329, Květná, 687 66 Strání, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štrnástich (14) dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy s tým, že lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci zašle tovar predávajúcemu späť pred uplynutím 14 dní. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, znáša všetky náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, že tovar nemožno vzhľadom na jeho povahu vrátiť obvyklou poštovou cestou. Kupujúci je povinný tovar na účely vrátenia riadne zabaliť tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy späť k predávajúcemu.

4.4 Ustanovenie o možnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa článku 5.2 Obchodných podmienok však nemožno chápať ako možnosť bezplatnej výpožičky tovaru. V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy musí kupujúci vrátiť predávajúcemu všetko, čo podľa kúpnej zmluvy dostal, vrátane vrátenia nepoškodeného a nepoužitého tovaru v pôvodnom stave. Ak to už nie je možné (napr. tovar bol medzitým zničený, použitý alebo poškodený), kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu peňažnú náhradu za to, čo už nemôže byť dodané alebo vrátené ako nový, nepoužitý a nepoškodený tovar. Ak je vrátený tovar poškodený len čiastočne, napr. v prípade jednej sady tovaru, ktorá štandardne obsahuje niekoľko kusov, môže predávajúci požadovať od kupujúceho náhradu škody. Kupujúci berie na vedomie, že vzhľadom na povahu tovaru (krehké sklo) aj čiastočné poškodenie, napr. jedného kusu z jednej sady tovaru obsahujúcej viac kusov, predstavuje spravidla škodu vo výške kúpnej ceny celej veci – sady, ktorá bola predmetom kúpnej zmluvy. Kupujúci ďalej zodpovedá za škody na tovare, ktoré vznikli v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom, ako je nevyhnutné vzhľadom na jeho povahu a vlastnosti.

4.5 V prípade odstúpenia od zmluvy kupujúcim podľa článku 4.2 Obchodných podmienok vráti predávajúci všetky platby prijaté od kupujúceho vrátane nákladov na doručenie, s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vznikli v dôsledku kupujúcim zvoleného spôsobu doručenia, ktorý sa líši od najlacnejšieho štandardného spôsobu doručenia ponúkaného predávajúcim, a to do štrnástich (14) dní od vrátenia tovaru kupujúcim alebo po preukázaní, že kupujúci tovar vrátil, podľa toho, čo nastane skôr. Predávajúci použije na vrátenie peňazí ten istý platobný prostriedok, ktorý kupujúci použil na uskutočnenie pôvodnej transakcie (zaplatenie kúpnej ceny), pokiaľ kupujúci výslovne neurčí inak. Ak kupujúci v oznámení o odstúpení od zmluvy uvedie svoj bankový účet, predávajúci vráti finančné prostriedky na bankový účet uvedený kupujúcim v oznámení o odstúpení od zmluvy.

4.6 Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať proti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny pohľadávku na náhradu škody na tovare alebo akúkoľvek inú pohľadávku voči kupujúcemu, pokiaľ započítanie nie je vylúčené zákonom.

4.7. Predávajúci je oprávnený do doby prevzatia tovaru kupujúcim kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy zo závažných prevádzkových dôvodov (napr. náhly nedostatok kapacity objednaného tovaru a pod.). V takom prípade predávajúci informuje kupujúceho e-mailom a bez zbytočného odkladu vráti kúpnu cenu bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

4.8. Ak je spolu s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára s podmienkou, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy podľa článku 5.2. obchodných podmienok, darovacia zmluva týkajúca sa takéhoto darčeka stráca platnosť a kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu darček v pôvodnom stave spolu s tovarom.

 1. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

5.1 V prípade, že je spôsob prepravy dohodnutý na základe osobitnej žiadosti kupujúceho, kupujúci znáša riziko akýchkoľvek dodatočných nákladov spojených s týmto spôsobom prepravy.

5.2 Ak je Predávajúci podľa Kúpnej zmluvy povinný dodať Tovar na miesto určené Kupujúcim v Objednávke, je Kupujúci povinný prevziať Tovar pri jeho dodaní.

5.3 V prípade, že z dôvodov na strane kupujúceho je potrebné tovar dodať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru alebo náklady spojené s iným spôsobom dodania.

5.4 Pri prevzatí tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad bezodkladne informovať dopravcu a predávajúceho. V prípade, že sa zistí porušenie obalu, ktoré naznačuje, že so zásielkou bolo manipulované, kupujúci nesmie zásielku od dopravcu prevziať.

 1. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

6.1 Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä Občianskym zákonníkom a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v platnom a účinnom znení (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).

6.2 Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje Reklamačný poriadok predávajúceho, ktorý je dostupný na webovom rozhraní obchodu.

 1. INÉ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru okamihom prevzatia tovaru.

7.2 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

7.3 Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zabezpečuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy predávajúceho info@kvetna1794.cz. Predávajúci zašle informáciu o vybavení reklamácie kupujúceho na elektronickú adresu kupujúceho.

7.4 Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Kontrolu obchodu vykonáva v rámci svojich právomocí príslušný živnostenský úrad. Na ochranu osobných údajov dohliada Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia okrem iného dohliada na dodržiavanie zákona o ochrane spotrebiteľa vo vymedzenom rozsahu.

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1 Podmienky ochrany osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, sú k dispozícii tu: ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH A INÝCH SPRACÚVANÝCH ÚDAJOV. Tento dokument tiež upravuje podmienky zasielania obchodných oznámení a spracovania súborov cookie.

 1. PREDKLADANIE

9.1 Predávajúci môže zasielať písomnú komunikáciu kupujúcemu v súvislosti s kúpnou zmluvou na elektronickú adresu kupujúceho a/alebo na poskytnutú poštovú adresu.

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia Občianskym zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa.

10.2 Ak vzťah založený kúpnou zmluvou alebo vedúci k jej uzavretiu obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že takýto vzťah sa riadi českým právom. Ak je kupujúci spotrebiteľom a záväzné ustanovenia právneho systému štátu jeho obvyklého pobytu, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť, mu poskytujú vyššiu úroveň ochrany ako český právny systém, poskytne sa kupujúcemu v právnom vzťahu táto vyššia úroveň ochrany.

10.3 Ak je alebo sa stane ktorékoľvek ustanovenie Podmienok neplatné alebo neúčinné, neplatné alebo neúčinné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam je čo najbližší neplatnému alebo neúčinnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.

10.4 Kúpna zmluva vrátane Obchodných podmienok je archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná. Predávajúci zašle kupujúcemu obsah základných ustanovení kúpnej zmluvy e-mailom spolu s akceptáciou/potvrdením objednávky.

10.5 Kontaktné údaje predávajúceho: GLASFABRIK KVĚTNÁ s.r.o., nám. Em. Zahna 1151, Květná, 687 66 Strání, Česká republika, e-mail: info@kvetna1794.cz.

10.6 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom podľa zákona o ochrane spotrebiteľa, má podľa zákona o ochrane spotrebiteľa právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy (ďalej len „spotrebiteľský spor“). V prípade, že medzi predávajúcim a kupujúcim-spotrebiteľom vznikne spotrebiteľský spor, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže kupujúci-spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je:

Česká obchodná inšpekcia

Ústredný inšpektorát – oddelenie ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

E-mail: adr@coi.cz

Webová stránka: adr.coi.cz

Spotrebitelia môžu využiť aj platformu na riešenie sporov online, ktorú zriadila Európska komisia na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.7 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom nasledujúcim po ich zverejnení na webovej stránke predávajúceho a v príslušnom znení sa vzťahujú na všetky objednávky zadané odo dňa nasledujúceho po ich zverejnení. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť alebo doplniť tieto obchodné podmienky. Nová verzia podmienok bude uverejnená na webovej stránke. Do dátumu jej uverejnenia vrátane zostávajú v platnosti predchádzajúce podmienky.

 

 

Príloha 1:

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(Kupujúci môže vyplniť tento formulár a zaslať ho predávajúcemu, ak chce odstúpiť od kúpnej zmluvy v zmysle článku 4. Všeobecné obchodné podmienky)

———————————————————————————————

Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy

Adresát (predávajúci): GLASFABRIK KVĚTNÁ s.r.o., nám. Em. Zahna 1151, Květná, 687 66 Strání, Česká republika, e-mail: [●]

Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy, číslo objednávky [●], ktorú som zakúpil (popis zakúpeného tovaru podľa potvrdenej objednávky vrátane počtu kusov).

Dátum objednávky: [●]

Dátum dodania: [●]

Meno a priezvisko kupujúceho: [●]

Poštová adresa kupujúceho: [●]

Podpis kupujúceho (len ak sa tento formulár posiela v papierovej forme):

Dátum odstúpenia od kúpnej zmluvy: [●]